2013. február 18., hétfő

Hosszúbajusz és a Kétlábú Istennő (II.)


Második fejezet
HELIODÓRA


Évekkel ezelőtt érkezett ide a távoli Európából, személyes indítékból – teljesen más okok miatt, mint a legtöbb külföldi, aki Indiában telepedett le. Az okok egyike, mely erre a megszentelt földre vonzotta, az a tény volt, hogy – a keresztényekkel, mohamedánokkal és zsidókkal ellentétben – a hinduk nem ismerik az áthidalhatatlan szakadékot az „ember” és a többi élőlény között, s nem hisznek abban, hogy ez utóbbiak csupán az ember érdekében teremtettek. Ebből levonta azt a következtetést – logikusan, ám mégis tévesen – hogy az ilyen embereknek szükségszerűen kedveseknek kell lenniük az állatokhoz a mindennapi életben, legalábbis kedvesebbeknek, mint azok, akik megvallott hitüket vagy bölcseletüket kizárólag „az emberi élet végtelen értéke” köré emelik. Egy másik indok, mely miatt idejött, az volt, hogy India a földkerekségen az egyetlen ország, ahol az árja isteneket – azokhoz hasonlóakat, akiket az emberek a rájuk erőszakolt kereszténység előtt Európában is imádtak – még tisztelik, s a hatezer évvel korábbi fehér hódítók1árja alapelveit vitán felül elfogadják. Így ez az egyetlen föld, ahol a lakosság legnagyobb része soha nem szűnt meg hinni az emberi fajok istentől származó hierarchiájában.

Lélektanának eme két jellegzetessége egy és ugyanazon forrásból kelt életre, nevezetesen a nők lényegileg esztétikai életszemléletéből. Fenntartotta, hogy egy gyönyörű, egészséges állat, sőt, egy gyönyörű, egészséges fa is összehasonlíthatatlanul értékesebb, mint egy beteges emberi lény, a fortiori mint egy nyomorék avagy másként fogyatékos férfi, nő vagy gyermek. S az árja fajt tartotta – amelyhez ő maga is büszkén tartozott – a föld legkiválóbb fajának, s mindazt jónak vélte, amely őket, és természetes értékeiket magasztalta, főként mivel az árja típusú emberi lény – legalábbis az ő szemében – volt a leggyönyörűbb mind közül.

Olvasván, hogy egy bizonyos Héliodórosz nevű görög – aki követ volt egy indiai király udvarában, a Krisztus előtti negyedik században – egyszer, valahol Bhilsa közelében, felállított egy sztélét, amelyen magát „Vishnu tisztelőjeként” jellemezte, felvette a Heliodóra nevet.

Ő is nyugati árja volt, akit magukhoz vonzottak az indiai utak, mivel nem érezte azokat idegennek; a trópusi környezethez és egy olyan élethez hozzászokott árják szokásai voltak, amelyet számos egyéb faj számszerűleg túlsúlyban lévő idegen népessége közepette éltek. Ám a név ettől eltekintve is illett hozzá, mert állhatatos Nap-imádó volt.2 Immár évek óta így szólították. Senki sem tudta, hogy hívták azelőtt.

* * *

Keleti módon, keresztbe tett lábakkal ült egy matracon, melyre vászon finomságú gyékényt terítettek, és írt. Egy ölébe fektetett sima fatábla szolgált íróasztalaként. És macskák is voltak ott vele, nagyjából tíz-tizenkettő vagy még több, elheveredve itt-ott, mindenütt a szobában, néhányuk a gyékényen, néhány a tömött párnákon, melyek a fal mellett sorakoztak, megint mások pedig a hűvös, fénylő padló sötétvörös műmárványán. Egy csodás, félangóra kandúr, aki, leszámítva egy alig látható fehér foltot a mellkasán, teljesen fekete volt, teljes hosszában elnyúlt a papírokon Heliodóra mellett, s puhán dorombolt. Ő volt Sadhu, a kedvence – kedvenc, mivel valamennyi közül ő volt a legszebb. A meszelt falú szobában az egyetlen bútordarab egy könyvekkel teli könyvespolc volt, ezen pedig az egyetlen díszítés egy vörös zománccal bevont, hatalmas bronztányér, jaipuri kézműves munka, amely a falnak döntve állt az egyik polcon. E tányér előtt Adolf Hitler felnagyított, bekeretezett fényképe volt látható, amint éppen egy fiatal szarvast etet – az egyik legkedvesebb kép, amely a német vezérről készült. Heliodóra nem német volt. Soha nem is találkozott a Harmadik Birodalom létrehozójával, ám, legalábbis részben, északi vérből származott, s fajának megmentőjeként üdvözölte őt, a fenevadak barátjaként, és az örökkévaló bölcsesség megnyilvánítójaként. S áhitatos tisztelettel is viseltetett iránta. Üde, rózsaszín lótuszok nyíltak egy kerek, lapos, festett agyagedényben a kép lábánál, amely előtt három füstölőpálca is illatozott, egy bronz tartó tetejének lyukaiba tűzve, mely a szent „Aum” jelet mintázta. Ez volt Heliodóra szeretetének megnyilvánulása a Vezér felé, s a keleti árjaság egészének első gyümölcsei, amelynek érte való meghódításáért ideérkezett.

Befejezte az írást, s a háborúról kezdett gondolkodni.

Mily sokszor tekintett vissza a későbbi, elsötétülő napokban 1942 eme diadalmas tavaszára, amikor a győzelem izgalma és az örömteli bizodalom a világ sorsában teljes egészében megtapasztalható volt! Akkoriban a zavartalan optimizmus állapotában élt. S nem igazolták-e az események az ő, és vele együtt emberek millióinak érzelmeit, akik, hozzá hasonlóan – noha talán más szemszögből – szilárdan hittek Hitler küldetésében? Valóban, a helyzet minden fronton ragyogó volt – vagy talán csak annak tűnt. A német hadsereg sikeresen kiállta az orosz tél megpróbáltatásait, Sztálin segítségért – fegyverekért és lőszerért – folyamodott a nyugati szövetségesekhez, Rommel a líbiai tengerparton tört előre Egyiptom határai felé, s nyilvánvalónak látszott, hogy nemsokára eléri Alexandriát és Port-Saidot, megakadályozva Anglia szárazföldi összeköttetését Indiával. Keleten Németország szövetségesei, a japánok csupán néhány nappal korábban, február tizenegyedikén elfoglalták Szingapúrt, pontosan kétezer-hatszáz és két évvel a Felkelő Nap Birodalmának a hivatalosan elfogadott Hagyomány szerinti megalapítását követően, mely kétségtelenül jó előjel. Most pedig éppen Burmát hódítják meg sietősen, majd Asszám, Kelet-Bengál és Kalkutta következik, végül pedig a menetelés Delhiig, ahol a legyőzhetetlen német hadsereg, Oroszország felől, Belső-Ázsián és a történelmi Haibár-hágón keresztül előrenyomulva kétség kívül találkozni fog velük. Mindebben csupán egyetlen dolog szomorította el Heliodórát, mégpedig az, hogy mivel Kalkuttában tartózkodott, személyesen nem volt tanúja egyetlen győzelmi parádénak sem. Különösen azt sajnálta, hogy nem láthatta a Champs Elysées-n, a meghódított Párizsban lezajlót, 1940 június 14-én. Nem tudta megbocsátani magának, hogy nem tért vissza Európába a háború előtt, amikor még volt rá idő és lehetőség. Átkozta sorsát, hogy nem volt képes útnak indulni 1939-ben, amikor pedig oly nagyon szeretett volna. Ha akkor sikerült volna elhagynia Indiát, üzeneteket küldött volna a berlini drótnélkülin keresztül görögül, bengáli nyelven, s talán még egy-két másik nyelven is, melyekre akadt néhány hallgató. Ez lett volna aztán a méltó tevékenység számára! Előbb-utóbb pedig valaki, a józan eszére hallgatva, bemutatta volna őt a Führernek, ebben egészen biztos volt. Látta volna „őt”, hallotta volna beszélni „őt”, személyesen hozzá beszélni!

- Ó, jaj! – gondolta.

Mégis, minden rendben lesz, ha a németek és a japánok hamarosan találkoznak a fenséges Delhiben. Akkor „ő” idejön majd, s elfogadja a Kelet, csakúgy, mint a Nyugat hűségét. Ő pedig elmegy hozzá, és üdvözölni fogja.
Ahogy éppen erre gondolt, Sadhu, ki eddig a papírjain hevert, nyújtózkodott egyet, s feléje fordította kerek, fényes, fekete fejét és aranyló szemeit.

- Szőrös gyönyörűségem, fekete tigrisem – mondta neki, s derűs pillantására válaszul megvakargatta az álla alatt – Fekete tigrisem, egyetlenegy, apró, fehér folttal!

Egyenletes, puha dorombolás volt a felelet.

Mint egy villámcsapás, váratlan gondolat hasított Heliodóra elméjébe:

- Ha Európába utaztam volna 1939-ben vagy akár 1940-ben, akkor nem lett volna az enyém ez a kedves teremtmény, sőt, egyik macska sem ezek közül, akiknek otthont nyújthattam. Mostanra valószínűleg mindannyian halottak lennének, nyomorúságosan pusztultak volna el, szeretet nélkül néhányuk egyenesen a kanálisban. Szegény, gyönyörűséges macskák!

E gondolatot különös kérdés követte:

- Miattuk akarta a sors, hogy itt maradjak?

Tudta, hogy ez képtelen gondolat és képtelen kérdés. Mert hogyan is lehetne összehasonlítani bármely teremtmény, sőt, bármely emberi lény életét és boldogságát, beleértve a sajátját is, az Ária Birodalom, és az igazság ügyének szolgálatával? Ám ekkor visszaemlékezett arra a nagyszerű mondatra, amelyet ő maga is számtalanszor idézett azokon az összejöveteleken, ahol korábban megfordult, egy olyan mondatra, amelyet írhatott volna akár egy hindu is, ám valójában Alfred Rosenberg könyvecskéjéből származott, melyet általában egyszerűen „náci katekizmusnak” neveztek: „Pillantsd meg az istenit valamennyi élő teremtményben, az állatokban és a növényekben is.” Más szavakkal: imádd az örökkévaló Életet valamennyi érző lényben...

- Milyen közel is állunk a hinduizmushoz! – gondolta immár milliomodszorra – alapelveik pontosan ugyanazok: pontosan ugyanazok az árja alapelvek, amelyek Észak-Európában is éltek, mielőtt a kereszténység áldozatává estek volna.

S milliomodszorra is arról álmodozott, hogy ezt az azonosságot nyilvánvalóvá teszi a hinduk, a németek és a többi, tudatos nyugati árja faj számára is, s így megadja Adolf Hitlernek az egész indoeurópai emberiség nagyrabecsülését és aktív támogatását, újjáélesztve saját, örökkévaló értékeik büszkeségét.

* * *

Sadhu felkelt, és hősnőnk ölébe telepedett, ahol fejjel lefelé összegömbölyödött, egyik mellső mancsát kinyújtva, abban a kecses és meglepő pozícióban, amelyet a macskák annyira szeretnek felvenni.

Heliodórának soha nem volt része a bizalom egyetlen kézzelfogható jelében egyik macskájától sem – sőt, egyetlen más állattól sem – anélkül, hogy mélyen meg ne hatódott volna, s anélkül, hogy ne idéződött volna fel és utasítódott volna el benne az az ezernyi emberi lény, amely nap nap után, így vagy úgy, de elárulta ezt a fajta bizalmat. Most kezeibe fogta a puha, bársonyos mancsot, a visszahúzott karmokkal, és megsimogatta. A karmok lassan előbukkantak, majd ismét eltűntek tokjaikban. S hangosabb dorombolás – olyan, amilyet érezni lehet a macska vastag, meleg bundáján keresztül is, különösen a nyakánál – volt ismét az állat válasza.

Heliodóra boldog volt – félig már megbékélt a bánattal, hogy nem lehetett ott az európai győzelmi parádékon a diadalmas 1940-es esztendőben.

- Amúgy is, hamarosan még több ilyen győzelmi parádé is látható majd, itt, Ázsiában – gondolta – ha pedig sikerült volna eljutnom Európába másfél évvel ezelőtt, akkor hol lennétek ti mindannyian, kedves szőrmókok? S hol lennének a kutyák, melyek minden este az utcasarkon várnak rám, hogy valamit enni vigyek nekik? „Pillantsd meg az istenit valamennyi élő teremtményben, az állatokban és a növényekben is.” Jobb ebben a szellemben élni, ami a miénk, és amelynek győzelme a világon a mi győzelmünk lesz, mint győzelmi parádékat nézni.
Ám hirtelen úgy tűnt, mintha kétségbeesett nyávogást hallott volna a távolból, a szűk sikátor felől. Gyorsan felkelt, és szélesre tárta az ablakot (rendszerint csukva tartotta, hogy kizárja a szomszédság rádióinak hangját, és az erkélyeken tartózkodó emberek fecsegését). A kétségbeesett nyávogás azonnal riasztóan felerősödött. De honnan jöhetett? Heliodóra kisietett az erkélyre, és fülelt. A miákolás elég egyértelműen a sikátor felől hallatszott. Heliodóra, aki korábban még soha nem hallott egyetlen állattól származó, fájdalmas kiáltást sem anélkül, hogy ki ne derítette volna, mi a baj, s aztán el ne követett volna mindent, hogy tegyen valamit annak elhárításáért, egy kendőt borított a vállára, egyik kezébe egy kancsó tejet fogott, míg a másikba egy tálkát és a háza kulcsait, majd lesietett a földszintre.

Két-három perccel később már a sötét sikátorban volt, a hely előtt, ahonnan a nyávogás hallatszott.

1 Lásd Lokomanya Tilak Orion és A védák északi otthona című könyveit.

2 A „Héliodóra”-szó görög jelentése: a Nap ajándéka.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése